WYMAGANE DOKUMENTY
Od dnia 1 maja 2004 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej - zarówno dorośli jak i małoletni - mogą przekraczać granice państw UE nie tylko (jak przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej) na podstawie paszportu, ale również na podstawie dowodu osobistego zarówno starego jak i nowego wzoru (Ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz Directive 2004/3 8/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States (Offlcial Journal L 229, 29/06/2004 P. 35-48)).

W przypadku starych, książeczkowych dowodów osobistych (jakkolwiek dokumenty te zachowują ważność do 31 grudnia 2007r.), zalecane jest upewnienie się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Posiadacze zniszczonych egzemplarzy powinni z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym wyjazdem złożyć wnioski o wymianę dokumentu na nowy.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż:

  • małoletni mogą przekraczać granice państw Unii Europejskiej na podstawie własnego paszportu, wpisu do paszportu rodzica, z którym przekraczają granice lub własnego dowodu osobistego;
  • osoba nie może przekroczyć granicy UE na podstawie wpisu w książeczkowym dowodzie osobistym (stary typ dowodu osobistego) jego rodzica. Wyjątek od tej zasady stanowią przepisy umów o małym ruchu granicznym z Republiką Czeską i Republiką Słowacką; dotyczą one wyłącznie osób zameldowanych w wymienionych w tych umowach miejscowościach, objętych tzw. pasem małego ruchu granicznego;
  • obywatele polscy wjeżdżając na terytorium państw UE podlegają, choć w ograniczonym zakresie, kontroli granicznej, gdyż przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie oznacza jednoczesnego włączenia Polski do strefy Schengen;
  • organy wykonawcze państw UE są uprawnione do kontroli dokumentów tożsamości także obywateli UE, a brak dokumentu podczas rutynowej kontroli na terytorium poszczególnych państw może skutkować - zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym - nałożeniem kary pieniężnej.

Ponadto przypominamy, że przekraczanie granic Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich zamieszkałych na stałe w Polsce w dalszym ciągu odbywa się na podstawie ważnego paszportu i wizy, jeżeli jest wymagana.

Zwierzęta:
Przy wwożeniu psów i kotów (powyżej 12 miesiąca życia) wymaga się okazania zaświadczenia potwierdzającego aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jeśli dokument nie jest wystawiony na międzynarodowym druku musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Zwierzęta powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie nie krócej niż miesiąc i nie dawniej niż rok przed udaniem się w podróż.
wymaga się żadnych specjalnych dokumentów.Przy przewożeniu myszy, chomików, świnek morskich, kanarków, królików, ptaków pokojowych nie.
Jednorazowo można przewozić nie więcej niż trzy zwierzęta
www.hm.plwww.gornik.walbrzych.pl

Oetztal po polsku (kliknij)
Copyright C 2005 HM sp. z o.o. . All rights reserved

Kopiowanie i powielanie treści serwisu bez zgody właściciela jest zabronione. Organizatorzy imprez zastrzegają sobie prawo do zmian terminów.
odszkodowania za wypadki